Księgi handlowe

Księgi handlowe

Bazując na naszym wieloletnim doświadczeniu dostarczamy Państwu rozwiązania oparte na specjalistycznej wiedzy ze świata finansów i księgowości. Nasze biuro rachunkowe specjalizuje się w prowadzeniu pełnej księgowości, czyli ksiąg handlowych. Księgi handlowe są prowadzone na podstawie dowodów księgowych i stanowią systematyczny zapis wydarzeń w porządku chronologicznym. Księgi te obejmują zapisy obrotów i sald, tworząc księgę główną, zestawienia, księgi pomocnicze, wykaz składników aktywów i pasywów. Prowadzenie ksiąg handlowych jest zalecane w celu utrzymania pełnego obrazu finansowego firmy oraz bieżącego monitorowania zapasów, należności i zobowiązań, a także ich wzajemnych stosunków. Księgi handlowe umożliwiają dokonywanie analizy kontaktów z poszczególnymi partnerami i kontrahentami.

Zakres obsługi naszego biura rachunkowego:

 • Otwarcie ksiąg rachunkowych na dzień rozpoczęcia działalności;
 • Opracowanie polityki rachunkowości i zakładowego planu kont;
 • Bieżący zapis dokumentów w księdze handlowej oraz rejestrach podatku od towarów i usług;
 • Przesłanie miesięcznych rozliczeń podatku dochodowego CIT, podatku od towarów i usług VAT drogą elektroniczną i telefonicznie;
 • Prowadzenie ewidencji środków trwałych wartości niematerialnych i prawnych oraz naliczanie odpisów amortyzacyjnych;
 • Prowadzenie ewidencji wyposażenia;
 • Raportowanie do GUS;
 • Uzgadnianie sald należności i zobowiązań;
 • Zamknięcie roku obrotowego, sporządzenie sprawozdania finansowego: bilansu, rachunku zysków i strat;
 • Sporządzanie zeznania o wysokości osiągniętego rocznego dochodu CIT-8;
 • Reprezentowanie klienta przed Urzędem Skarbowym, ZUS;
 • Usługi niestandardowe w zakresie księgowości na podstawie indywidualnych ustaleń z Klientem;
 • Odbiór dokumentów od klienta.

Księgi handlowe zgodnie z ustawą przeznaczone są dla spółek kapitałowych oraz pozostałych podmiotów w tym osób fizycznych, spółek osobowych których przychody w ciągu roku podatkowego przekroczyły 1.200.000,00 EURO w przeliczeniu na złotówki.

Jeśli są Państwo zainteresowani naszą ofertą, bądź chcieliby Państwo szczegółowy jej zakres, zapraszamy do kontaktu.